1.14.2016

JANUARY LETTERS
vi har vackert snöljus, men ingen snö.
vi har ett beräknat födelsedatum, idag, men inga tecken än.
lillasyster har flugit hit och dagarna är långsamt arbetande vid
varsin dator i studion, är förbi snabba som en blinkning.
kvällarna är rödvin, jazz ur högtalaren och m & lillasyster som turas om att laga pasta.
mustig mat för kraft och små glas rött för själen, prat och skratt, lite gråt i kanterna.
det är mycket tankar nu och känslorna nog alldeles uppe och ute vid huden.
ibland måste det få svämma över.
ibland möter det lillasysters tysta omfamning & fullkomliga förståelse.
ibland är det m som sätter sig ner på huk framför mig och låser blicken i min.
hur som är luften och min strupe alldeles tjock av kärlek.
och vi är alla tre fullkomligt slut på kvällarna,
driver bort i sömn, från fortfarande ångande tekoppar & filmer.

här lever också och mest av allt ett lugn.
ett lugn i långa samtal; historier & minnen, familj & arv.
vad som komma skall förblir mer osagt, finns mest i längre hållna blickar,
i léende ögon. ett par mockasiner i minsta storlek balanserande
ovanpå en trave böcker ser ut som en fin liten skulptur.
mänskliga men ändå inte. inte än. 


’vänta utan tanke, för Du är inte redo för tanken.
så ska mörkret vara ljuset och stillheten dansen’

skriver t.s. eliot


och jag vaknar också flera gånger om nätterna av, - eller med som ett ljus,
liksom bakom ögonen, i mörkret. hör havets rytmiska vågor slå, ända in.
och just så låter jag tankarna lösas upp i natten, försvinna.
och just så är vi i dagarna, en och en i taget.
och just så är dansen stilla.


’.. tilliten och kärleken ligger fullständig i väntan.’

och jag hoppas att det nya året redan dansar
vackert lätt med Er.

kärlek,

h
image n°1 | i am a little bit in love with our front door
image n°2 | babysister e shoots me with due date bump 
image n°3 | t.s. eliot wisdom on january letters
image n°4 | prep for a shoot for norwegian magazine 
image n°5 | bedroom stillness holding a dance
© hannah lemholt photography
//there’s a beautiful snowlight, but no snow.
there’s an estimated birth date, today, but no signs yet.
baby sister e have flown here and the days are slowly working
by opposite computers in the studio and are over in the blink of an eye.
the evenings are red wine, jazz from the speaker and
m & baby sister e taking turns cooking pasta dishes;
comfort food for energy and small glasses of red for the soul,
talk and laughter, lined with some tears. 
there’s probably a lot of emotions, right by the surface. 
sometimes it has to just overspill.
sometimes it meets baby sister e's silent embrace & consummate insight.
sometimes it’s m who hunker in front of me and lock his eyes in mine.
both ways the air and my throat is thick with love. 
and we are all three all milky in the evenings,
drift away to sleep and from still steaming teacups and movies.

there’s also and most of all a tranquility that lives here.
a calm in long conversations; stories & memories, family & heritage.
what is to come remains more unspoken, is found mostly in glances held for longer,
in smiling eyes. a pair of moccasins in the smallest of sizes perched on a
pile of books looking like a beautiful little sculpture.
human but not human. not yet.


wait without thought, for you are not ready for thought.
so the darkness shall be the light and the stillness the dancing.’


writes t.s. eliot


and i do wake up several times at night from - or with as if a strong light behind
the eyes, in the dark. i hear the oceans rhythmic waves hit, all the way inside.
and much like that i let the thoughts dissolve in the night, vanish.
and much like that we are in the days, one and one at a time.
and much like that the dancing is in the stillness.


’.. the faith and the love are all in the waiting.’
and i hope this new year is already dancing
beautifully lightly with you,


h


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...