5.19.2015

THE BIRDSen av de första gångerna jag minns att jag kände att jag fotograferar
var en kall januarimorgon för sex år sedan. det kändes, då, som att det
bara blev. men när de där trevande fotografierna sedan bildade
en serie - 
foghorn blues - & sattes ihop med en anteckning i dagboken,
sa de ändå en del, mellan vingar & dimmig pastell,
om min ständiga dragning till fåglar. 

sedan blev det en första serie självporträtt med fåglar
och fjädrar - oiseau étrange - strange bird,
för sådär kan det ju kännas ibland, eller för mig i alla fall;
som att man är en främmande fågel.

flera år senare kom fotografiet sky circles till,
för love warriors. den vita duvan på vännen marie's rygg,
innan någon av oss visste att hon var på väg att bli sjuk.
nu är hon ute på andra sidan, efter cellgifter och en kamp jag inte
ens kan ana tyngden av, bara stumt beundra och vara enormt
tacksam över att hon vann.
nu står hon där, med svart korp mot sin krigarkropp. 
hon står inte ensam.
bredvid finns ugglan som ingöt respekt i oss alla
med sin blick som tycktes se rakt igenom oss, och kanske 
även långt bortom det, när vi fotograferade i skottland i höstas.
  history of the senses är den döpt till.

två ugglor till, flygande, hör också till, - & så är vi tillbaka till
de där dimmiga pastellerna och vingarna ur min historia.
och när jag tittar på dem nu, såhär, blir jag så berörd.
berörd över resan från då, i mig själv,
sedan den där vintermorgonen när det var mjukt dimmigt och jag
satt med uppdragna raggsocksfötter i ett övergivet lusthus,
med kameran ovant redo, varm choklad rykande bredvid på träbänken
och jazz i hörlurarna. berörd över de människor & varelser
jag får möta 
och arbeta med.
över att få ha förevigat det sant nakna; 
människors flykt, fall och frihet.
och över att fåglarna lånar allt det där sina vingar.


kärlek,


h

image n°1 | sky circles & raven's ladder shot and mounted
in the home of interior stylist marie olsson nylander

image n°2, 3, 4 & 5 | my fine art photos raven's ladder,
history of the sensesfeathers & free falling
for love warriors are being photographed and put
into the LW shop as we speak..
team | models : lina lindholm | marie olsson nylander
| mua & hair : jossi madsen 
© hannah lemholt photography for love warriors
//

one of the first times i remember feeling i’m photographing
was a cold january morning six years ago.
it felt, then, that it all happened just out of the blue,
but when those fumbly photographs then formed
a series - foghorn blues - and was put together with a note in the diary,
they still had something to say, between the wings and misty pastel,
about my constant attraction to birds.

later i created a first series of self-portraits with birds
and feathers - oiseau étrange - strange bird,
life may after all at times feel, - at least for me,
- as just that, a strange bird.

several years later, i created the photograph sky circles
for love warriors. the white dove on my friend marie's back,
before we knew she was about to be fall ill.
today she's come out on the other side, after chemotherapy and
a struggle i can’t even begin to imagine the weight of,
just speechlessly admire and be vastly grateful that she won.

now she stands there, again,
with a black raven against her warrior body.she doesn’t stand alone now.
alongside is the owl that instilled respect in us all,
with his gaze that seemed to see right through us, and perhaps
even far beyond that, during that photo shoot in scotland last autumn.
history of the senses it’s named.there’s two owls more, flying, - and so we are back to
those misty pastels and the wings of my past.
and when i look at them now, like this, i am so.. touched.
touched by the journey from back then, in myself, since that
winter morning when it was softly foggy and i sat,
with teal sock feet under me, in an abandoned gazebo,
with the camera verdantly ready, hot chocolate steaming on the
wooden bench and jazz in the headphones.
touched by the people & creatures i get to meet and work with.
to get to eternalize that which is truly naked;
people's flight, fall & freedom.

and by that the birds are borrowing all of that, - their wings.


x,

hRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...