12.10.2013

A YEAR IN THE LIFE OF LOVERS & WARRIORS | VOL.2
alla de lager som läggs på. med åren. med upplevelserna.
av bara livet självt. hur de kan förändra synen hos oss, av oss.
det funderar jag på när jag lägger en in-skannad gammal ’glas platta’ över 
ett av porträtten av finaste lilla musan. hur hon är alldeles samma,
men hur hon ser stark ut i skuggorna, sorgsen i ljuset.
hur det talar till mig, eller så blir det av överhuvudtaget
för att det redan talat om för mig, omedvetet,
det här. det här ska Du berätta.
ibland vet jag inte vilket som kommer först.


kanske ska jag också fortsätta berätta, i ord mer, om året
som snart är över. april var förbi, med sina första danssteg och
de lämnar vi bakom oss så, som månaden där det plötsligt 
fanns dagar av magiskt tänkande.* 
i maj dansade jag faktiskt mer, med allra finaste sara. 
eller mest hon, över mjukslitna parkettgolv, ~ & i virvlar
försiktigt mellan solkatterna, i det där övergivna, gamla huset. 
men när sara dansardå dansar ju även jag,
även om jag sitter stilla på golvet.

jag återupptäckte min livslånga fullkomliga förälskelse
i att förlora mig bland sidorna i böcker. jag kom på, igen, hur
mycket där kan finnas att lära om sig själv och hur det 
inte är texterna vi återkommer till som förändrats,
det är vi själva. jag var både bortkopplad, ~ & sådär
fullkomligt i kontakt med livet, allt i en enda röra.
den röda tråden var att inspirationen var tillbaka. och inte
bara längre den med såriga kanter, utan den av lust. 
den rena, den som står för sig själv och bara lockar så,
pockar på uppmärksamheten tills bilderna blir av. 


i kalendern vi just skapat för love warriors, där finns en
text som hör till juni. den lyder

june is bustin’ out all over. ** 

och det är få ord som säger mycket, även om min juni.
jag var i mermaid mood och hade på något sätt kapitulerat
inför att leva en stund nere i djupen. överlämnat mig åt att jag
inte visste hur länge det skulle vara, det där som kunde 
vara både blått bråddjup och en himmel omvänd, havsblå.
juni var kontrasternas månad, mellan en midsommarnatts-dröm
med sju sorters blommor under kudden och urban djungel
med arbete i flimrande snabb takt. och så kom dagen när allt,
allt, vändes till tacksamhet. på riktigt. och så oväntad, 
slog den ner i mig som en sommarblixt, i vidöppet fält; 
tacksamheten. livet är vist. det tar oss på den resa vi behöver.
och jag kände mig så levande. jag åkte longboard på 
min barndoms gator & kastade mig i havet med alla kläderna på,
till en elvaårings förtjusta skrik och en pappa morfars
förvånade ansikte ovanför strandrågen. 
allt för ett barns 

Du gjorde det, honey!’ 

och ett barn långt inuti.
för en ny lust att förvåna mig själv. 
för tacksamheten i den till synes enkla,
men så svindlande, insikten av att

jag är här nu.
jag är tillbaka. i juli kom den så, som ett berömt brev på posten, tröttheten.
jag kan se den på bilderna nu efteråt. det var allt arbete, ~ & så
var det nog, med kloka mammans ord, att jag slappnade av till slut.
att min kropp & alla sinnen varit ute i krig. legat både sårade och
ständigt beredda, i skyttegravarna. med frivilligt nedlagda vapen.

och Ni var många, långt fler än vanligt, som delade med Er
om hur Ni mådde, när jag undrade. när jag bad också Er att
hålla uppsikt på den där väggen, inte rasa rakt in i den.
jag slogs med deadlines. påstod att jag åt dem till frukost.
egentligen var jag verkligen helt slut. men det är ju det där..
den eviga balansen när man arbetar för sig själv. att 
fånga kreativiteten när den kommer, för att den är en gåva.
och jag skapade en hel massa då, på det sätt jag kanske tycker
allra mest om, ~ lite som ett barn som ser det den har 
omkring sig som en annan värld, där allt är möjligt,
~ & ingenting är vad det verkar. augusti vilade sig från sol, regnade i ursinniga skurar
och lämnade sedan efter sig ett sällsamt, dovt & vackert ljus.
jag försökte också vila. men även hitta sätt att arbeta så att det fungerar.
jag kände för arbetad svart spets & gamla favorit-filmer,
gräddvit ull, ~ & för att finna någon ny musik-förälskelse.
jag sörjde sommaren lite, fast den kanske inte ens var riktigt över.
hösten var, än så länge, en melankolisk slöja; draperad över mina dagar
och jag kunde inte urskilja vad som skulle komma. jag skrev något som fortfarande
känns väldigt sant, att allt är så nytt för mig i år. däri också det vackra.
melankoli i form av en orm med fjäll av rosenblad.
man vet liksom inte riktigt vad man ska tro. musiken då? den som hörde till de där månaderna?
junip’s line of fire. på hög volym.med kärlek, 

h± 

image n°1 | a shot between takes for the LW photo art calendar ’14 |
model / muse : lina lindholm  
image n°2, 3, 4 & 5 for & from the calendar |
bodypaint : sara n bergman 
image n°6 | the last of the garden roses, shot back in july
image n°7 | july to december prints tested on my studio wall 
© hannah lemholt photography

* days of magical thinking in reference to joan didion
** quote by oscar hammerstein II, 1945


//
all the layers that are added on us. by the years. by the experiences.
by just life itself. how they can change the perception we have, are seen with.
i'm thinking about that, as i add a scanned old glass plate over one
of the portraits of my most lovely little muse. how she’s actually exactly
the same, ~ but looks strong in the shadows, sad in the light.
how it speaks to me, or how it it even got made that way; 
because it already has spoken to me, unconsciously. sayin’
this. this you should tell about.
sometimes i don’t know which comes first.


maybe i'll also continue to tell, in words more, about the year which will
soon be over. my 2013. april was passed, with its first dance steps and
we leave it at that & behind us, as the month in which there were
suddenly days of magical thinking. *

in may, i actually danced more, with loveliest sara.
or mostly, she did, over softly worn parquet floors
~ and in gentle swirls between the dazzling sun reflections on
the floor, of that old, abandoned house. but when sara’s dancing,
then so am i, even if i’m actually sitting quietly on the floor.

i rediscovered my lifelong passionate love for losing myself,
completely, in between the pages of books. i found out, yet again,
how much that can lie hidden there; to be learnt about oneself,
and how it’s not the texts we return to that has changed,
it is ourselves that has. i was both unplugged, ~ & so, so
completely in contact with life, all in one mishmash.
the common story line, for me, was that the inspiration was back.
and no longer only the kind with dolorous edges, but also the one of lust.
the pure one, the one that stands on its own, and just tempts so.
insists and persist, until the photographs comes about.


in the calendar we just created for love warriors,
there is a text associated with june. it reads

june is bustin' out all over. **

and those are few words that says a lot, also about my june.
i was in mermaid mood and had somehow surrendered 
to living for a while down in the depths. surrendered to not
knowing how long it would last, that state where all could be
both a blue precipice and a heaven in reverse, ocean blue.
june was the month of contrasts, between a midsummer night's dream
with seven kinds of flowers under the pillow and an urban jungle
with work in flickering fast pace. and then came the day when everything,
everything was turned into gratitude. for real. and so unexpected,
it struck down in me like a summer lightning in wide open fields;
gratitude. life is wise. it takes us on the journey we need.
and i felt so alive. i went longboarding in my childhood streets
and threw myself into the ocean with all my clothes on,
to an eleven-year-old’s delighted scream and a father & grandfather’s
surprised face above the beach rye.
all for a child’s

'you did it, honey !'

and for a child far inside.
for a new desire to surprise myself.
for gratitude to the seemingly simple,
but vertiginous realization that

i'm here now.
i'm back .
sure as shooting, in july it came around, the fatigue.
i can see it so clearly in the pictures afterwards. it was all the work, 
~ & probably also, in the wise words of my mother; i finally let go and relaxed.
my body and all my senses had been as if out to war. been both hurt and
constantly prepared, in the trenches. having voluntarily abandoned my weapons.

and you were many, many more than usual, who shared
about how you felt, when i asked. when i appealed for you to,
as well as for myself, - keep an eye on that famous wall,
not to plummet straight into it.
i fought with deadlines. said that i had them for breakfast.
truthfully i really was exhausted. but there it is..
the eternal balancing act when working for oneself.
to capture the creativity when it comes, because it is a gift.
and i created a whole lot at that time, the way i like the very best,
i think, ~ a bit like a child; seeing what is right around you
 like another world. one where everything is possible,
~ & nothing is what it seems.


august rested from the sun, rained in furious bursts
and then left behind a wondrous, dim & stunning light.
i tried to rest as well. but also tried finding ways to work in functioning ways.
i felt in the mood for intricate black lace & old favorite movies,
for cream-colored wool, ~ & to find some new musical crush.
i mourned summer a bit, although it might not even had really been over.
early fall was, so far, a melancholy veil; draped over my days
and i couldn’t distinguish what was coming. i wrote something that still
feels very true; everything is so new for me this year. therein is also the beauty.
melancholy in the form of a snake, with scales of rose petals.
you really don’t know what to believe.


x,


h


{and the music? the music above.
the one belonging to those months.
with the volume set to loud.
junip’s line of fire}


25 kommentarer:

 1. på något vis kan jag hitta min egen historia i din historia, den du delar här. jag kan känna hur jag själv gick igenom allt som hände mig, som inte på något vis är samma historia som du berättar, i samma takt som det hände dig. fast ändå inte. i takt fast i otakt. hmm svårt att sätta ord på vad jag menar märker jag. fint är det i alla fall, pytteskinn med musiken till. ☆☆☆

  SvaraRadera
  Svar


  1. jag tror att jag förstår, lotta..
   tänkt ofta senaste året att
   vår sorg, vad den än består i,
   eller hur stor eller liten den är;
   är så lika.. hur lika vi är, vi
   människor ändå när det kommer
   till.. ’grundgrejerna’.. *ler*
   det är fint, tycker jag..!

   och Du är fin, som stannar till &
   skriver ner Dina tankar. tack!

   kram,

   hannah


   Radera
 2. Det är så vackert …

  Jag fångas igen av den där stunden som stannar för en stund … Tittar ut mot sjön som nu ligger i mörker bakom hustaken. I varje fönster lyser ljusstakar och stjärnor och påminner om att året går mot sitt slut och känslan av vemod känns, men på ett bra vis som jag tycker om.. Lyssnar till Line of Fire som du delar med dig av, och återvänder till dina bilder och dig Hannah, din text, dina ord … Och du får förlåta mig Hannah, för det är ju ändå bitar av dig i både sorg och glädje som jag läser, och det känns lite konstigt att skriva så, men det är så vackert, du, ditt liv. Det är bara så himla vackert ..

  Tack för att du delar med dig
  Kram Linda

  SvaraRadera
  Svar


  1. tack.. vilken fin kommentar,
   ~ & en väldigt fin komplimang
   när någon verkligen läser, ser..
   lyssnar. det är fantastiskt.. tack!

   .. & tack .. det är kanske konstigt
   [inte för mig *ler*] att Du tycker det
   är vackert. jag är enormt tacksam
   för hur mitt liv ser ut & är. kanske
   är det det?

   tack för att Du är här.

   kram,

   hannah


   Radera
 3. Ja du är verkligen tillbaka, och berör sådär på djupet. Som vanligt.
  Tack!

  SvaraRadera
 4. Såå vackert och helt magiskt <3
  'njuter'och läser igen och igen och drömmer mig bort....
  Underbara bilder..
  kramar @nette.

  SvaraRadera
  Svar


  1. tack anette, ~ vad go’ Du är !
   blir glad av Din kommentar..

   kram,

   hannah


   Radera
 5. Jag behöver väl knappast säga att jag beställde kalendern snabbare än Du kan säga Love Warriors? :)

  Har på känn att "a year of lovers and warriors" är ett tema som kommer att passa mitt nya år perfekt. Och att få minnas Din inspiration, samtidigt som vi alla går framåt tillsammans...det är så väldigt fint. Mycket kan hända under ett år.

  Kram!

  SvaraRadera
  Svar


  1. *haha* åh, jag provade att säga det
   rakt ut! se hur lång tid det tog, direkt
   när jag läste Dina ord. *hahaha*
   .. underbart..!

   .. & tack.. d e t låter som en fantastisk
   anledning att ha kalendern omkring Dig,
   ~ & en väldigt fin tanke, som jag uppskattar
   väldigt mycket.. tack!

   .. & pust ja, det kan ju det.. *ler* det är sådär
   så att jag får fjärilar i magen bara jag tänkte
   på det nu, när Du skrev så.. det är så jäkla
   spännande.. vart livet kan ta en, på riktigt..!

   stor kram & tack än en gång,

   hannah


   Radera
 6. Hej, jag har försökt att kontakta Love Warriors om att bli återförsäljare men har inte fått kontakt, vet du någon som jag skulle kunna kontakta? :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. hej fanny,

   om Du inte fått svar beror det med allra
   största säkerhet ’bara’ på att det är enormt
   mycket tryck på love warriors just nu; med
   massor av t.ex just återförsäljar-förfrågningar.
   jag vet, ~ & vill hälsa att de kommer tillbaka
   till Er i så snabb takt de bara hinner. :)

   {jag antar att det är info@lwos.se Du
   skrivit till. det är rätt. :)}

   kärlek,

   hannah

   Radera
 7. Åhhh så fina bilder, blir bländad. En dag vill jag kunna ta så fina bilder. Ska spana in den dära kalendern iallafall. :)

  SvaraRadera
  Svar


  1. vad go’ Du är,
   ~ tack för fin komplimang !


   Radera
 8. Älskar dina bilder och dina ord som går rakt in i hjärta och själ - och jag är så glad för din skull att du är tillbaks

  //Anette

  SvaraRadera
  Svar


  1. tack, anette .. Dina ord gjorde alldeles nu
   precis detsamma med mig. stort tack
   för Din omtanke.. !


   Radera
 9. Så vackert och inspirerande - bilden för maj månad är fantastisk!
  / Sofie

  SvaraRadera
  Svar


  1. tack, sofie !
   ’maj’ tycker många om,
   ~ roligt att Du också gör det ..

   fin helg,

   hannah


   Radera
 10. Hey,
  I just discovered an old German magazine with an article about you and your home. It looks amazing and I hardly can't keep up my eyes from this article. Then I noticed your blog adress and now I'm here! I love it!
  Wishing you a happy holiday season,
  Friederike

  SvaraRadera
  Svar


  1. hi friederike,

   thank you so much for your super-sweet
   comment ! welcome here, thank you so
   much for the smile you just put on my face,
   ~ & wishing you too a holiday season; just
   the way you wish for it to be ..

   hannah


   Radera
 11. o/

  Titter bare innom for å si:

  Tusen takk for at du tar bilder,
  og
  blogger de videre til verden.

  Jeg svømmer i tryllestøv og eventyrland når jeg titter innom deg.
  Og det gjør godt for hjertet ♥

  Vi trenger alle litt magi, og det finner vi her.

  Er så glad jeg snublet over denne bloggen ved en tilfeldighet.

  Lang klem fra Frøken Steinsdotter.

  SvaraRadera
  Svar


  1. tusind, tusind takk, frøken steinsdotter,
   ~ Din kommentar & det Du skriver gör
   mig alldeles rörd..!


   lang klem tillbaka till Deg,
   ~ & jag är så glad att Du är här,

   hannah


   Radera
 12. Du kom tillbaka, med överdådigt vackra bilder. Jag sjunker in i dom och njuter. Var kan jag köpa din alamanacka?

  SvaraRadera
  Svar


  1. vad fin Du är..! stort tack ..!

   kalendern hittar Du hos
   love warriors;

   http://lovewarriors.se/shop/all/lw-calender/lw-calendar

   allt, allt gott till Dig,
   ~ & en underbar julhelg,

   hannah


   Radera

i love words.
and i’ll be happy to
read some of yours..
they mean a lot to me.

in any language.
big or small.

that box down there
is y o u r very own space,
here with me,
to leave an imprint ..

x, h


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...